Algemene Voorwaarden

Hierbij de algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden terugvinden, opgelijst, van toepassing op eender welke content creation door Viewfalls uitgevoerd.

 

 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Viewfalls de bedrijfsactiviteit onder Sabine Goethals in het handelsregister onder nummer 0682.346.302, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer;

Offerte: alle aanbiedingen en/of prijslijsten van Viewfalls aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan;

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Viewfalls en Opdrachtgever; zijnde in dit geval de goedkeuring van de offerte.

Opdracht: de dienst of het product dat door Viewfalls geleverd zal worden;

Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarvoor Viewfalls een offerte (na goedkeuring overeenkomst)  gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden;

Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst;

Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever;

Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

Werk(en): een foto of een videoproductie, alsmede andere vastleggingen van geluid, beeld en informatiedragers, gemaakt door Viewfalls.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Viewfalls en Opdrachtgever, alsmede op Offerte(s), aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten (goedgekeurde offertes). Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Viewfalls slechts bindend indien en voor zover deze door haar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Offerte

Viewfalls doet een aanbod in de vorm van een Offerte. Een Offerte is vrijblijvend en de daarin genoemde bedragen gelden tot uiterlijk in de Offerte aangegeven deadline, en bij gebreke daarvan tot uiterlijk 30 dagen na de datum van verzending van de Offerte door Viewfalls. Prijsopgaven in offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen.

Viewfalls zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Aan een Offerte of kennismakingsgesprek zelf zijn geen kosten verbonden. In de Offerte wordt de Opdracht kort omschreven: gegevens tekeningsbevoegd bedrijf/Opdrachtgever, doel van de Opdracht, gebruiksvorm, eventuele medewerking of inbreng Opdrachtgever, uiterste oplevertermijn. Een Offerte kan concrete concept- of creatieve voorstellen bevatten, deze blijven eigendom van Viewfalls en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van art. 6:162 Burgerlijk Wetboek. Bij ingrijpende wijzigingen op een eerste Offerte die derhalve leiden tot een nieuwe Offerte worden extra kosten in rekening gebracht (zie art. 6). De prijzen in de Offertes zijn exclusief BTW.

 

Artikel 4. Aanvaarding van het aanbod

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden zoals op offerte(s) vermeld. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Viewfalls werk verricht in het kader van de Overeenkomst, of bij vooruitbetaling bij productieopdrachten indien vermeld in de Offerte, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Viewfalls behoudt zich het recht voor een Opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor haar onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de Overeenkomst (goedgekeurde offerte) slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Viewfalls is in dat geval gerechtigd de voor de Overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht

Viewfalls zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt. Viewfalls spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de werkzaamheden. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Viewfalls zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. De Opdrachtgever zal Viewfalls steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde informatie niet tijdig aan Viewfalls is verstrekt en/of de in redelijkheid benodigde faciliteiten niet zijn verschaft, heeft zij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Fotografie en film zijn een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak. Aanvaarding van de Opdracht betekent dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de door Viewfalls gehanteerde stijl. Viewfalls zal een globale beeldoptimalisatie toepassen op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken.

 

Artikel 6. Tussentijdse wijziging van de Opdracht

Er is sprake van een aanvullende Opdracht wanneer een Opdracht na het aanvaarden van de Opdracht gewijzigd wordt en dit extra werkzaamheden voor Viewfalls met zich brengt. Voor deze aanvullende Opdracht zal een aparte Offerte worden gemaakt. Veranderingen die in een al verstrekte Opdracht worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Viewfalls wordt overschreden. Viewfalls is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Oplevering

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de door Viewfalls opgegeven levertijd geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal Viewfalls pas in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn. De Opdrachtgever heeft recht op 2 aanpasbeurten na visie van de video, doch er wordt aangeraden om àlle opmerkingen eerst op te lijsten. Dit gebeurt binnen de 7 dagen na de 1ste oplevering, zijnde via een verborgen YT-link met watermerk. Wanneer de video als DEF is goedgekeurd zal deze opgeleverd worden in de gebruikelijk bestandsformaten via icloudsoftware of we-transer / dropbox… zijnde MXF (tv) & MP4 (online).

Artikel 8. Vergoeding en betalingsvoorwaarden

Indien aannemelijk is dat Viewfalls hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Viewfalls dit doorberekenen aan de Opdrachtgever. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen halve dag tot dagprijzen (5u/10u) en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

In beginsel zal aan Opdrachtgever bij het einde van de Opdracht een factuur worden gestuurd voor de uitvoering van de Opdracht. Gefactureerd wordt ook indien de Opdrachtgever het geleverde niet gebruikt. Bij omvangrijke opdrachten vindt facturering geheel of in delen vooraf plaats. Facturen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan.  In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.

 

Artikel 9. Opschorting en annulering

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Viewfalls, nadat de Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Viewfalls aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de Opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, is Viewfalls gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Bij annuleringen van Opdrachten die plaatsvinden op een moment dat gelegen is vóór zes weken voor de geplande eerste werkzaamheden door Viewfalls, wordt geen vergoeding in rekening gebracht. Bij annuleringen korter dan zes weken voor de geplande eerste werkzaamheden door Viewfalls, heeft zij recht op een vergoeding van minimaal 20% van het geoffreerde bedrag voor het niet uitgevoerde deel van de Opdracht. Indien voor een bepaalde dag geplande werkzaamheden binnen 48 uur voor aanvang van die werkzaamheden door of vanwege de Opdrachtgever worden doorgeschoven heeft Viewfalls recht op een vergoeding van minimaal 20% van het geoffreerde bedrag. Als er reeds werkzaamheden zijn verricht (zoals voorbereidingen dan wel uitvoering dan wel mogelijke reserveringen i.v.m. de Opdracht) brengt Viewfalls daarvoor een vergoeding in rekening op basis van de reeds bestede kosten en/of uren in relatie tot totaal aantal geprognotiseerde uren.

 

Artikel 10. Overmacht

Soms is er sprake van overmacht, door bijvoorbeeld ziekte. Dat ontslaat Viewfalls van de plicht tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de Opdrachtgever enig recht op vergoeding van kosten of schaden kan doen gelden. Natuurlijk zal Viewfalls de Opdrachtgever meteen op de hoogte stellen en in alle redelijkheid alles in het werk stellen om in dat geval een vervanger te regelen van vergelijkbare professionaliteit. De Opdrachtgever heeft de verplichting om van Viewfalls, indien een deel van de Opdracht reeds wel is uitgevoerd, het uitgevoerde deel van de Opdracht af te nemen en te betalen, tenzij het uitgevoerde deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Viewfalls aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van haar kant. Viewfalls is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door haar geleverd zijn. Indien Viewfalls geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat zij jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag. Voor elke door Viewfalls aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Viewfalls kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. De Opdrachtgever moet een eventuele tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht binnen drie maanden na afronding van de Opdracht schriftelijk bij Viewfalls te kennen geven. De Opdrachtgever heeft de plicht de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Viewfalls tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid van Viewfalls. Opdrachtgever vrijwaart Viewfalls voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 12. Auteursrecht

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde Werken berust bij Viewfalls. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het Werk van Viewfalls, indien niet anders overeengekomen. Niettemin geldt dat zolang een Werk nog niet is geleverd of nog niet helemaal is betaald, alle rechten exclusief bij Viewfalls blijven. Viewfalls geeft bij levering van Werken in de zin van de Auteurswet toestemming voor het in de Offerte overeengekomen gebruik. Voor elke andere toepassing of ander gebruik van het geleverde moet een aanvullende Overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor publicatie in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de Opdracht werd gemaakt. Viewfalls houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover daarmee de Opdrachtgever geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de Opdrachtgever hiervan geen schade ondervindt (bijvoorbeeld bij Eventregistraties, interne vertrouwelijke beelden e.d.). Opdrachtgever is gerechtigd de Werken openbaar te maken en voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen tenzij anders afgesproken met Viewfalls en aldus zonder voorafgaande toestemming van Viewfalls. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van Werken ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Viewfalls, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw. in acht te nemen. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Viewfalls. Elk gebruik van een werk van Viewfalls dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Viewfalls. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage, en publicatie zonder naamsvermelding. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Viewfalls, rekent zij drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Viewfalls. Bij ingrijpende wijziging van het geleverde Werk die niet de goedkeuring van Viewfalls krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar Werk verbieden. Opdrachtgever garandeert aan Viewfalls dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst door Viewfalls en dat de Opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door Viewfalls vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers. Opdrachtgever zal Viewfalls en alle aan haar gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Viewfalls.

 

Artikel 13. Portretrecht

De Opdrachtgever/geportretteerde geeft door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden toestemming aan Viewfalls om zijn/haar foto’s te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de Overeenkomst bij Viewfalls schriftelijk bekend gemaakt te worden. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 14. Geheimhouding

Viewfalls verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de Opdrachtgever die zij in het kader van de Opdracht heeft gekregen, waarvan zij weet of redelijkerwijs vermoed dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de Opdracht. Foto’s en/of videobeelden zelf of delen ervan kunnen door Viewfalls gebruikt worden voor eigen promotie, tenzij de foto’s en/of video’s voor de Opdrachtgever een exclusief karakter hebben zoals voor bijvoorbeeld bij eigen online (video)programma’s van de Opdrachtgever of puur intern gebruik.

 

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Viewfalls behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door  Viewfalls aan de Opdrachtgever medegedeeld. Indien de Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Artikel 16. Overige bepalingen Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. Op alle rechtsverhoudingen tussen Viewfalls en de Opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Brugge is exclusief bevoegd van enig geschil tussen Viewfalls en de Opdrachtgever kennis te nemen.

 

 

© viewfalls2019